home

logo
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:00

logo
การขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 16:15

logo
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 07:00

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 12:45

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

วันที่ : 26 มี.ค. 2561 10:45

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:15

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 09:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

วันที่ : 07 มี.ค. 2561 09:30

ขทช.ขอนแก่น ร่วมการหามาตรการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับชุมชน

ร่วมการประชุมอบรม เรื่องการหามาตรการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในเมืองขอนแก่น

วันที่ : 05 มี.ค. 2561 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ประชุมสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 11:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 10:00

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมคณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาค ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ครั้งที่ 2/2561 ของแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โดยมี นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การตอนรับในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 09:30

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัด และร่างแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 11:45

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอำนวยความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด

นายประจักษ์  รัตนมณี

   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

home