home

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม"

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 08:30

logo
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 07:00

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 12:45

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

วันที่ : 26 มี.ค. 2561 10:45

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:15

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 09:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

วันที่ : 07 มี.ค. 2561 09:30

ขทช.ขอนแก่น ร่วมการหามาตรการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับชุมชน

ร่วมการประชุมอบรม เรื่องการหามาตรการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในเมืองขอนแก่น

วันที่ : 05 มี.ค. 2561 15:15

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ในปีงบประมาณ 2561

 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ในปีงบประมาณ 2561

 

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 11:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

การติดตามงานปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายประจักษ์ รัตนมณี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบืขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางขึ้นลงทางลอดรถไฟสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 15:45

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา09.30 น. นายประจักษ์ รัตนมณี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ   ณ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561 13:45

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น โดยจัดกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน  ณ โรงเรียนบ้านคำแมด ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 13:30

การเข้าร่วมถ่ายทำรายการสารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ถนนปลอดภัย” ช่อง 7

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายจำรัส ชัยมณี  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าร่วมถ่ายทำรายการสารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ถนนปลอดภัย” ช่อง 7  ณ  ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 และลงพื้นที่  ณ บริเวณถนนเหล่านาดี  หน้าศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น  

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 14:45

การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารพัสดุและการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 (หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล)

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  นางสาวภัทรปภา  อินทนิล  ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมคณะตรวจ/ติดตาม การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารพัสดุและการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล  

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 14:00

ข่าวทั้งหมด

นายประจักษ์  รัตนมณี

   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

home