home

การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 09:30

logo
การส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการตามนโยบาย "การยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม"

วันที่ : 24 ต.ค. 2561 15:15

logo
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:00

logo
การขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 16:15

logo
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 07:00

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ขทช.ขก.เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 12:45

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1

วันที่ : 26 มี.ค. 2561 10:45

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:15

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

การซักซ้อมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 11:30

โครงการถ่ายทอดความรู้การบำรุงรักษาอุโมงค์ในโครงข่ายสายทาง ขก.1027 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้การบำรุงรักษาอุโมงค์ในโครงข่ายสายทาง ขก.1027  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ การถ่ายทอดเน้นย้ำนโยบายของกรมทางหลวงชนบท เกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงข่ายสายทางและสะพานให้มีความปลอดภัยในการสัญจรโดยตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการบำรุงรักษาอุโมงค์ในโครงข่ายสายทาง ก็เป็นภาระกิจอย่างหนึ่งของกรมทางหลวงชนบทที่จะต้องคอยดูแล เช่น  การคอยดูแลเฝ้าระวังระดับปริมาณน้ำในอุโมงค์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัย  

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 09:30

โครงการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสู่บุคลากรในหน่วยงาน “การบำรุงรักษาคอสะพาน” ประจำเดือน ตุลาคม 2561

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นดำเนินงานโครงการ  ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสู่บุคลากรในหน่วยงาน “การบำรุงรักษาคอสะพาน”  ประจำเดือน  ตุลาคม  2561  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ การถ่ายทอดเน้นย้ำนโยบายของกรมทางหลวงชนบทเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงข่ายสายทางและสะพานให้มีความปลอดภัยในการสัญจรโดยตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงการบำรุงรักษาสะพานก็เป็นภาระกิจอย่างหนึ่งของกรมทางหลวงชนบทที่จะต้องคอยดูแล เช่น การเกิดการพังทลายของหน้าดิน คอสะพาน การบำรุงรักษาคอสะพานจึงต้องทำเป็นภาระกิจเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 10:00

การส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น มีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่นการใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของเท่าที่จำเป็น, การใช้ปิ่นโต แก้วสแตนเลส หรือภาชนะใส่อาหารแทนถุงพลาสติก, การบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่มี Cap Seal เป็นต้น เพื่อลดและป้องกันปัญหาหลากหลายที่เกิดจากถุงพลาสติก  และยังสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก หรือลด - แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงผ้า  

วันที่ : 29 ต.ค. 2561 14:45

วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม  2561  แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ  บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 24 ต.ค. 2561 08:45

ข่าวทั้งหมด

นายประจักษ์  รัตนมณี

   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

home